Упутство за ауторе


Редакција часописа Национални интерес прихвата радове који су уређени на следећи начин.

Радови који нису усклађени са датим упутствима неће бити разматрани за објављивање у часопису.

За писање рада користити ћирилично писмо.

Текст писати у фонту Times New Roman, величина фонта 12, са увученим пасусима и проредом 1,5 и маргинама Normal 2,5 cm.

Обим рада не сме бити већи од 36.000 карактера са размаком (приликом провере броја карактера користити: Review/Word Count/Character (with spaces) - активирати опцију Include textboxes, footnotes and endnotes.

Име и презиме аутора се пише на средини, малим словима – Bold и Italic (фонт 12).

Афилијација се пише испод имена аутора на средини, малим словима – Italic (фонт 12). Уколико је аутор запослен на факултету, након навођења факултета, наводи се и универзитет (нпр. Факултет политичких наука, Универзитет у Београду). Уколико је аутор запослен на институту, наводи се и град у коме се институт налази (нпр. Институт за политичке студије, Београд).

Наслов се пише на средини, великим словима – Bold (фонт 14). Фуснота поред наслова служи за навођење назива и броја пројекта у оквиру кога је чланак написан.

Сажетак се пише испод наслова на средини малим словима величина фонта 12. Испод тога пише се текст сажетка у обиму од 100 до 250 речи - фонт 12, Justify. Сажетак садржи предмет анализе, циљ рада, коришћене теоријско-методолошке приступе, резултате и закључке рада.

Кључне речи се пишу испод текста сажетка малим словима (фонт 12), и одвајају зарезом. Наводи се од 5 до 10 кључних речи.

Поднаслови се пишу на средини, великим словима - Bold (фонт 12) и нумеришу се арапским бројевима. Уколико поднаслов садржи више целина, оне се такође означавају арапским бројевима, и то: 1.1. – малим обичним словима Bold (фонт 12).

Начин цитирања:

Фусноте у форми напомена се дају на дну стране у којој се налази коментарисани део текста или навођене литературе. Фусноте уносити командом Insert – Reference – Footnote. Фусноте се пишу у фонту Times New Roman, величина слова 10. Фусноте треба поравнати по левој и десној маргини, односно изабрати опцију Justify.

Приликом навођења фуснота руководити се следећим упутствима:

- приликом навођења монографије/књиге:

 • Име и презиме аутора, наслов рада курзивом (Italic), назив издавача, место, годину издања и број стране.
 • Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54.

- приликом навођења чланака из часописа:

 • Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, назив часописа курзивом (Italic), назив издавача, место издавања, број, година излажења и број стране.
 • Пример: Миша Стојадиновић, „Од теорије социјалних конфликата до њихових решења“, Политичка ревија, Институт за политичке студије, Београд, бр. 04/2009, стр. 67.

- приликом навођења зборника радова/поглавља из књиге:

 • Име и презиме аутора, назив рада под наводницима, назив зборника/поглавља курзивом (Italic), имена и презимена приређивача зборника у загради, назив издавачa, место издања, година издања, број стране.
 • Пример: Дејана Вукчевић, ,,Србија и придруживање Европској унији‘‘, у зборнику: Србија – политички и институционални изазови (приредили: Момчило Суботић, Живојин Ђурић), Институт за политичке студије, Београд, 2008, стр. 239.

- приликом навођења извора са Интернета (не смеју прећи више од 10% коришћене литературе):

 • Име и презиме аутора, наслов чланка курзивом (Italic), пуну интернет адресу и датум приступа.
 • Пример: Karen Devine, Stretching the IR theoretical spectrum of debate on Irish neutrality: arguments and evidence in favor of a critical social constructivist framework of understanding, Internet, http://doras.dcu.ie/609/1/int_pol_sci_29_4_2008.pdf, 05/03/2013

- приликом навођења архивске грађе:

 • mора да садржи назив институције у којој се грађа чува, фонд, фасциклу (уколико има), назив документа (ако нема назива документа одређује се тако да одговори на питања: ко? коме? шта?), место, датум.
 • Пример: Архив Србије, МИД, К-Т, ф 2, р93/1894, Извештај Министарства иностраних дела о постављењу конзула, Београд, 19. април 1888.

- приликом навођења прописа/закона:

 • Пуним називом прописа/закона, курзивом гласило у коме је пропис објављен, број и година објављивања.
 • Пример: Закон о извршном поступку – ЗИП, Службени гласник РС, бр. 125/04.

- приликом навођења публикација у новинама:

 • Име и презиме аутора, назив чланка под наводницима, назив новине курзивом, датум објављивања.
 • Пример: Слободан Кљакић, „Черчилов рат звезда против Хитлера“, Политика, 21. 12. 2004.

- код поновљеног цитирања истог извора узастопно на истој страни користити: Исто, број стране:

 • Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54.
  Исто, стр. 55

- код поновљеног цитирања истог извора уколико није узастопно и на истој страни користити: Име, презиме аутора, назив извора, нав.дело, број стране.

 • Пример: Кристофер Кокер, Сумрак запада, Досије, Београд, 2006, стр. 54.
  Кристофер Кокер, Сумрак запада, нав.дело, стр. 54.

Код уноса табела и графикона користити:

 • Изнад табеле/графикона центрирано пише се Табела/Графикон, редни број, назив табеле, величина фонта 10.
 • Испод табеле/графикона пише се Извор: навести извор по правилима цитирања за фусноте, величина фонта 10.

Литература се наводи на исти начин као и у фуснотама, с тим што се прво наводи презиме, па име аутора. Литература је поређана по азбучном реду за изворе на ћириличном писму, који се први наводе, а затим по абецедном реду за изворе на латиници. За чланке из часописа, зборника као и за поглавља у књигама потребно је навести од које до које стране је чланак или поглавље у зборнику/књизи. Литература садржи само изворе који су наведени у фуснотама.

Након литературе, латиничним писмом навести име и презиме аутора на средини - Bold (фонт 12), испод тога наслов рада на енглеском великим словима - Bold (фонт 14).

Резиме (Resume) се пише на средини, малим словима – Bold (фонт 12). Испод тога пише се текст резимеа на енглеском језику у обиму до 1/10 дужине чланка. Резиме садржи резултате и закључке истраживања до којих је аутор дошао у свом раду и то знатно шире него у сажетку.

Кључне речи (Keywords) се пишу малим словима (фонт 12) и одвајају зарезом.


Радови који се предају за објављивање морају да се заснивају на новијој литератури, посебно на изворима, тј. радовима који су објављени у научним часописима политиколошке тематике.

Овде можете преузети упутство у PDF формату.

Овде можете преузети шаблон по коме можете уредити рад. (шаблон је могуће користити и снимити само у docx формату).

Текстове слати у електронском облику на е-mail адресу: redakcija@nacionalniinteres.rs

Изјава аутора - Изјаву је потребно попуњену и потписану доставити редакцији лично или скенирану верзију послати на електронску пошту редакције.

Заявление автора - Заполненное и подписанное заявление автора нужно доставить редакции лично или отсканированную версию через электронную почту редакции.

Author Statement - The completed and signed Statement should be hand-delivered or scanned and emailed to the Editorial Board.

 

Темa броја

СРПСКИ НАРОД И НАЦИОНАЛНО ПИТАЊЕ
прочитај више
АКТУЕЛНОСТИ СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ПИТАЊА
прочитај више
ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ
прочитај више
БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА
прочитај више